1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego pod adresem www.restaurant-management.pl oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 1. Sklep prowadzi Bartosz Wróblewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI z siedzibą pod adresem ul. Hetmańska 37/13, 60-251 Poznań, posługujący się numerem NIP: 7811764723 (BW KOI).

DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 1. Sprzedawca – Bartosz Wróblewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI z siedzibą pod adresem ul. Hetmańska 37/13, 60-251 Poznań, posługujący się numerem NIP: 7811764723 (BW KOI).
 1. Klient – każda osoba (fizyczna, prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną) dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 1. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.restaurant-management.pl
 1. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 1. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 1. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 1. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 1. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 1. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 1. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 1. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, a stosowanie do cech Produktu również umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

DALSZE POSTANOWIENIA

 1. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem posiadania:
 1. urządzenia końcowego (komputer, telefon, tablet, itp.) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową w wersji wydanej po roku 2018,
 2. aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączonej obsługi plików cookies.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu, w tym przerwy spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych, są cenami brutto i uwzględniają podatek VAT.
 1. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 1. Założenie Konta w Sklepie następuje po wypełnieniu wszystkich koniecznych pól i zaakceptowania Formularza rejestracji.
 1. Założenie i utrzymywanie Konta w Sklepie jest darmowe, a Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów zrezygnować z Konta przez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy.
 1. Sklep udostępnia następujące metody dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 1. Przesyłka pocztowa,
 2. Przesyłka kurierska,
 3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Novotel Poznań Centrum, plac Andersa 1, 61-898 Poznań.
 1. Sklep udostępnia wszystkie standardowe metody płatności, w tym płatność za pobraniem, przelewem na rachunek Sprzedawcy oraz płatności elektroniczne. Możliwość dokonania określonych płatności jest uzależniona od konkretnego Produktu, przez co o ostatecznych możliwościach płatności Klient otrzymuje informacje po wypełnieniu Formularza Zamówienia.
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia.
 1. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma niezwłocznie od Sprzedawcy potwierdzenie otrzymania Zamówienia oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji przez przesłanie wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.
 1. W przypadku wyboru przez Klienta:
 1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w braku płatności Zamówienie zostanie unieważnione.
 2. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 1. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny.
 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dostarczenia Produktu.
 1. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu w za pomocą tradycyjnej poczty albo drogą elektroniczną. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik niniejszego Regulaminu oraz załącznik ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle na podany adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy uważa się ją za niezawartą.
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 1. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Klienta, chyba że Klient zgłosi żądanie innego sposobu zwrotu płatności, które nie będzie się wiązało dla Sprzedawcy ani Klienta z żadnymi kosztami.
 1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 1. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 1. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 1. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, a nadto o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną.
 1. Sprzedawca zwraca uwagę, że zawarcie w reklamacji zwięzłego opisu wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia ułatwi rozpoznanie zasadności reklamacji, a podanie danych Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru jest do jej rozpoznania niezbędne.
 1. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 1. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 1. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być wybrany przez Klienta przewoźnik lub pośrednik realizujący przesyłki na zlecenie Administratora, a także wybrany podmiot obsługujący płatności w Sklepie internetowym.
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 1. Dane Sprzedawcy:

Numer telefonu: 531 524 702 (w godzinach 9.00 – 15.00)

Mail: [email protected]

Numer rachunku bankowego: 31 2490 0005 0000 4500 3222 5936

 1. Regulamin Sklepu został sporządzony w oparciu o stan prawny na dzień 28 kwietnia 2021 r.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 1. Zmiany Regulaminu mogą być dokonywane w każdym czasie przez ogłoszenie w Sklepie, ale dotyczą jedynie Zamówień złożonych po ogłoszeniu zmiany.